ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за използване на интернет електронния магазин на Авангард 5008 ЕТ.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате електронния магазин на Авангард 5008 ЕТ. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Авангард 5008 ЕТ, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
– Потребител – е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието или някоя от услугите на сайта.
– Услуга на сайта – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.
– Получаване на email – бюлетини от регистрираните потребители на сайта.
– Партньор – е всяко лице, с което Авангард 5008 ЕТ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на  потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.
– Злонамерени атаки на трети лица – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Авангард 5008 ЕТ. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права 
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност 
Авангард 5008 ЕТ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Авангард 5008 ЕТ не предоставя и не продава базата данни с лични данни и електронни адреси на трети страни.
Авангард 5008 ЕТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на маркетинговата политика на Авангард 5008 ЕТ. Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на информация за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Авангард 5008 ЕТ на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Ограничаване на отговорността
Авангард 5008 ЕТ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Авангард 5008 ЕТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Авангард 5008 ЕТ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Авангард 5008 ЕТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Авангард 5008 ЕТ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Авангард 5008 ЕТ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Препратки
1. Препратки към други интернет страници собственост на трети лица
Наличните препратките от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Авангард 5008 ЕТ не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
2. Препратки към този сайт
Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само като приемете условията на Авангард 5008 ЕТ. Задължително условие е да посочите източника на информацията и да създадете хиперлинк към www.avangard5008.bg.
Сайт с препратка към Авангард 5008 ЕТ трябва да отговаря на следните условия:
– може да сочи към съдържание на avangard5008.bg, но не и да го копира;
– не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на avangard5008.bg;
– не трябва да посочва неявно, че avangard5008.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
– не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Авангард 5008 ЕТ.
– не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

VII. Промени
Авангард 5008 ЕТ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.12.2011 г.

VIII. Данни на клиента
Данните, които изискваме в процеса на покупка от електронния магазин са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.

IX. Връщане на платени суми
При необходимост от връщане на платени суми по договорeни и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитнo известие, а сумата ще бъде преведена по предоставена от вас банкова сметка.

Х.Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни – Авангард 5008 ЕТ – гр. Варна, ул. Гладстон 1
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката „Транспорт и доставка“
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
– Лично на място в магазина ни на адрес: Варна, ул. Чаталджа 67- тел: 0885045906 и в база Авангард с адрес: гр. Варна, бул. Хр. Смирненски 30, тел: 0884169590 – e-mail (електронна поща): avangard5008@gmail.com
6. Начините за Доставка са описани подробно в рубриката „Транспорт и доставка“

Navigation

Количка

Close

Wishlist

Close

Categories

X